https://jgambin.com/img/https://jgambin.com/img/galeria/138/Intangible-en-la-empresa.jpg.jpg
Dobra niematerialne: w ten sposób GAMBÍN mierzy swój rozwój
  • 28 marca 2022

Nie ulega wątpliwości, że ciągle mamy do czynienia z nowymi zmianami i okolicznościami, które wpływają na działania, które sobie wyznaczyliśmy i zmuszają nas do elastyczności. W ten sam sposób globalizacja i nasz sposób interakcji z innymi podmiotami również ulegają ciągłym zmianom i to w tym globalnym świecie od naszej inicjatywy, kreatywności, zdolności do innowacji i naszego podejścia do rozwoju zależy nasza pozycja w branży. Żadnego z wyżej wymienionych aspektów nie da się nabyć, ponieważ mamy do czynienia z „dobrami niematerialnymi” firmy.

Dobra niematerialne są możliwe do zidentyfikowania, ale nie posiadają postaci materialnej. Widzimy je w każdym projekcie pod postacią osiągniętego celu. 

Ten rodzaj dóbr ma na celu generowanie zysku dla firmy, poprzez ich sprzedaż lub najem lub poprzez usprawnienie wewnętrznych procesów, zwiększających wydajność i poprawiających produktywność.

Istnieją wartości niematerialne, które są nabywane, takie jak licencje, patenty, koncesje administracyjne czy wartość firmy. Są one oczywistymi, książkowymi wartościami niematerialnymi, posiadanymi przez praktycznie wszystkie firmy. Naprawdę interesujące wartości niematerialne 
to takie, o których istnieniu z założenia nie wiemy, ale które po dogłębnej analizie firmy zostają odkryte 
i są bardzo opłacalne. Wszystkie firmy wchodzące w interakcje na rynku i w swoim sektorze 
są w ciągłym rozwoju.

Rozwój ten przebiega poprzez doskonalenie procesu, profesjonalizację danego obszaru, tworzenie narzędzi ułatwiających wykonywanie zadań i poprawę jakości informacji. Wszystkie te działania mają na celu redukcję kosztów i zwiększenie zysku, usprawnienie sprzedaży, a co za tym idzie jej wzrost. Chodzi również o dokładniejsze analizowanie naszych codziennych działań, co z kolei pozwala na lepsze podejmowanie decyzji i prawidłową realizację naszej strategii, zawsze nastawionej na poprawę wyniku. Kiedy jesteśmy już w stanie zidentyfikować, ocenić i określić cel tych działań, które umożliwiają wszystkie te usprawnienia, stajemy przed wyborem rozwoju lub całkowitej innowacji i pionierskiego podejścia. 

Rozpoznanie tego typu wartości jest nie tylko możliwe, ale wręcz zalecane. Prawdopodobnie, jeśli udasz się do banku, aby uzyskać finansowanie tego typu dóbr, otrzymasz odpowiedź negatywną, ponieważ nabyć można jedynie dobra materialne. Na poziomie finansowania zawsze można skorzystać z pomocy publicznej lub ulg podatkowych w formie odliczeń, jeśli projekt jest dobrze zdefiniowany. Ale rzeczywistość jest taka, że ​​niezależnie od otrzymania finansowania, firma z konieczności ponosi te koszty rozwoju i doskonalenia, i zazwyczaj są one tracone w rocznym rachunku zysków i strat, kiedy właściwe powinno być ich rozpoznanie i wycena, aby co roku dokładnie wiedzieć, w co zainwestowaliśmy, aby rozwijać i usprawniać działalność firmy, a na koniec ocenić w miarę możliwości korzyści, jakie przyniosły nam te inwestycje.

Kapitał ludzki i jego idee są w coraz większym stopniu podstawowym i fundamentalnym filarem rozwoju firm i ich adaptacji do zmian oraz bez wątpienia atutem zdolnym do generowania dużej przewagi konkurencyjnej. Jak wszystkie filary, musi być wzmocniony. Jego rozpoznanie i doskonalenie jest nie tylko niezbędne do mierzenia stopnia rozwoju firmy, ale także pokazuje bardzo ważny aspekt jakościowy i ujawnia wyraźne nastawienie na ewolucję.

Pozostań w kontakcie z Gambínem

Zapisz się do naszego newslettera

Certyfikaty jakości

BRC FOOD SAFETY